Retningslinjer og Vedtekter

RETNINGSLINJER

OG VEDTEKTER

RETNINGSLINJER FOR DISPONERING AV MIDLER FRA MINDESTIFTELSEN-SANDNES 


  1. Formålet er å støtte veldedig virksomhet i menigheter og forsamlinger i Sandnes kommune. Virksomheten skal bygge på Guds ord og den lutherske trosbekjennelse.
  2. Styret disponerer stiftelsens midler for tiltak innenfor stiftelsens formål. Styret kan enten sette i verk tiltak i egen regi eller gi pengestøtte til andre etter søknad.
  3. Mulighet for å få støtte skal meddeles menighetene og forsamlingene i Sandnes kommune.
  4. Støtte gis normalt for ett år om gangen. Det garanteres ikke støtte for etterfølgende år.
  5. Realverdien av kapitalen skal til enhver tid forsøkes opprettholdt.
  6. Begrunnet søknad om støtte skal være styret i Mindestiftelsen-Sandnes i hende senest 1. november. Virksomheten det søkes støtte til må være i tråd med stiftelsens formål. Midler vil bli tildelt i løpet av desember med utbetaling i januar det påfølgende år. De som får støtte skal rapportere tilbake hvordan pengene er brukt.
Vedtekter for Mindestiftelsen-SandnesOrganisasjonsnummer 992 843 764

Opprettet 14.03.2008

Endret 28.10.20151.    NAVN

Stiftelsens navn er Mindestiftelsen-Sandnes.
2.    FORMÅL

Stiftelsens formål er å drive veldedig virksomhet i menigheter og forsamlinger i Sandnes kommune.

Virksomheten skal bygge på Guds ord og den lutherske trosbekjennelse.
3.    GRUNNKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital er på 200.000,-.
4.    STYRET


4.1    Oppnevnelse, sammensetning og tjenestetid

Styret skal ha 7 medlemmer. Det skal velges inntil 3 varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til styret velges på årlig møte som avholdes på vårparten. Alle stemmeberettigede i menighetene i Sandnes prosti har en stemme ved personlig fremmøte.


Styret velger selv sin leder, nestleder, sekretær og evt. kasserer. Kassereroppgaven kan også tildeles utenfor styret.

Tjenestetiden for styremedlemmer er 2 år regnet fra oppnevnelsen.


3, og dernest 4 styremedlemmer er vekselvis på valg. Styremedlemmer kan gjenvelges. Vararepresentanter velges årlig.


Styret skal møte minst 3 ganger i året utenom det årlige valgmøtet.


Ellers kaller leder inn til møter ved behov.
4.2    Myndighet og ansvar

Styret er stiftelsens øverste organ.


Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.


Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formueforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
4.3.    Vedtaksførhet

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Har et styremedlem forfall og det finnes varamedlem for ham eller henne, skal varamedlem innkalles.
4.4.    Flertallskrav

En beslutning av styret krever at flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.


Ved valg eller ansettelser anses den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemming dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, avgjøres valget ved loddtrekning. Ved andre tilfeller av stemmelikhet gjelder det møteleder har stemt for.
5.    INHABILITET

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særskilt betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående, at vedkommende må anses for å ha en fremtredende særinteresse i saken, eller når han eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken.
6.    REPRESENTASJON UTAD

Styret representerer stiftelsen utad.


Styret kan gi styremedlemmer rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake fullmakten.
7.    GODTGJØRELSE

Styret fastsetter godtgjørelsen til styremedlemmene. Godtgjørelsen skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet eller stillingen.


Stiftelsestilsynet kan sette ned godtgjørelse som er urimelig høy.
8.    REVISOR

Stiftelsen kan ha registrert eller statsautorisert revisor. Revisor velges av den eller de personer eller organer som etter vedtektene velger eller oppnevner styrets medlemmer.
9.    FORVALTNING OG STIFTELSENS KAPITAL

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.
10.  UTDELING FRA STIFTELSEN

Utdeling av stiftelsens midler vedtas av styret. Utdelingene skal være i samsvar med stiftelsens formål. Styret bestemmer hvor stor del av midlene som til enhver tid skal anvendes og hvilke av de angitte formål som skal anvendes midler til.
11.  STIFTELSESLOVGIVNINGEN

For øvrig gjelder de begrensninger som følger av stiftelsesloven.

2018 © Mindestiftelsen-Sandnes

Personvern og cookies